Diensten

Ardura levert een aantal diensten binnen het ontwerp en uitvoeringsproces. Meestal als aaneengesloten reeks in het proces van ontwerp en uitvoering maar ook als a la carte expertise.

Haalbaarheidsonderzoek | Historisch onderzoek | Locatie onderzoek | Schetsen en Concepten | Programma van eisen | Bouwkosten | Ontwerp | Bouwbesluit | Duurzaam bouwen | Energieneutraal bouwen | Omgevingsvergunning | Bouwkundig tekenwerk | Werkbeschrijving | Aanbesteding | Aannemers overeenkomst | Werktekeningen | Bouwbegeleiding | Kwaliteit | Meer en minderwerk | Oplevering | Garantietermijn | NIEUW: detachering BIM tekenkamerpersoneel

Haalbaarheidsonderzoek
In het haalbaarheids- onderzoek wordt onderzocht of uw bouw wensen op de gewenste locatie gerealiseerd kunnen worden binnen de gestelde voorwaarden. De voorwaarden zijn meestal budget gerelateerd maar er kan ook gedacht worden aan de beschikbare tijd nodig voor plan ontwikkeling procedures en bouw. Verder moet het bouwplan binnen de omgeving te realiseren zijn. Denk aan draagvlak in de buurt, toestemming van monumentenzorg of de (uitzonderings-) mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Historisch onderzoek
Een historisch onderzoek kan van belang zijn bij restraties van de bouwkundige of stedenbouwkundige omgeving. Bij vroegere verbouwingen kunnen details verwijderd zijn die nu zo goed mogelijke herbouwd moeten worden. Een historisch onderzoek en de historische onderbouwing van het ontwerp kan door de Rijks of Gemeentelijke monumentendienst verlangd worden.

Locatie onderzoek
In het locatie onderzoek wordt onder andere gekeken naar afmetingen, grondsamenstelling, bodemvervuiling, archeologische resten, kabels en leidingen, bestemmingsplan, geschiedenis en gebouwde omgeving. De regels in het bestemmingsplan en andere voorschriften bepalen de zogenaamde bouw enveloppe. Hiermee wordt het maximaal te bebouwen volume bedoeld waarbinnen het bouwplan gerealiseerd kan worden.

Schetsen en Concepten
Aan het begin van het ontwerp proces maken we graag gebruik van papier en allerlei tekenmateriaal om snel gevoel te krijgen bij de ontwerp opgave. potloden stiften, krijt verf, klei… heerlijk moment altijd en het handtekenen is zo nauw verbonden met de intuïtie!  De eerste ideeën worden vaak verder uitgewerkt in een aantal concepten of oplossings- richtingen en gepresenteerd. In de bespreking kiezen we de meest haalbare opties en werken die verder uit tot een volgend beslissingsmoment. Het overblijvende idee is de basis voor het ontwerp proces.

Programma van eisen
Tegelijk met de schets en conceptfase beschrijven we alle wensen en eisen en trachten we deze te kwantificeren in vierkante en kubieke meter, afwerkings- niveau, uitstraling, ‘gevoel’, sfeer, aanzien, ruimtebeleving, logistiek, interactie met de omgeving etcetera. Dit programma, naast het definitief concept wordt door het gehele ontwerp en bouw proces gebruikt om veranderingen en beslissingen aan te toetsen.

Bouwkosten
Een belangrijk onderdeel van ons werk is inzicht te geven in de bouwkosten. De bouwkosten raming vergezelt ons gedurende het hele proces en zou naadloos moeten aansluiten op de eindafrekening. We starten met vierkante en kubieke meter prijzen van referentie projecten en andere bouwkosten informatie. Naarmate we vorderen in het ontwerp proces stellen we steeds de begroting bij als vinger aan de pols.

Ontwerp
Gegeven de informatie hiervóór bestaat het ontwerpen uit het zo goed mogelijk combineren van alle informatie om uw wensen te realiseren. Geen ontwerp proces is echter gelijk en wordt geheel op maat gemaakt van u en uw project. Door het ontwerp proces te documenteren in een ontwerp-database blijft er overzicht terwijl we een zo groot mogelijke flexibiliteit behouden.

Bouwbesluit
Het bouwbesluit omvat honderden regels waaraan het ontwerp moet voldoen. Het bouwbesluit is gelinkt een een groot aantal technische kwaliteits- normen.  We gebruiken het bouwbesluit om ons ontwerp te toetsen op (brand) veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Het bouwbesluit toets op minimale waarden. In de praktijk kan gekozen worden voor hogere kwaliteit.